UVJETI KORIŠTENJA

I. PRIMJENA UVJETA KORIŠTENJA

WEB-platforma www.tvmedia7.com vlasništvo je Društva TV Studija 7 d.o.o. (u daljnjem tekstu „TV Studio 7“). TV Studio 7 omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske platforme www.tvmedia7.com koji su regulirani ovim Uvjetima korištenja (u daljnjem tekstu „Uvjeti korištenja“). Smatra se da su svi oni koji koriste www.tvmedia7.com u svakom trenutku upoznati s ovim uvjetima korištenja, te da su ih u cijelosti prihvatili.

U slučaju pristupa ili korištenja domene www.tvmedia7.com i svih povezanih poddomena kao i njihova sadržaja (na primjer: fotografija, audiovizualnih djela, zvuka, teksta, grafike, ilustracija i podataka), aplikacija, softvera i usluge koja se omogućava putem elektronske komunikacije bez obzira na način korištenja, korisnik se izričito slaže bez ikakvih ograničenja ili rezervi s korištenjem i upotrebom web-stranice u skladu s ovim Uvjetima korištenja.

Svaki je korisnik dužan redovito provjeravati Uvjete korištenja WEB-platforme ili bilo kojeg njezina dijela, s ciljem da se upozna s aktualnim Uvjetima korištenja i iste prihvati u cijelosti.

Svaki korisnik sam snosi odgovornost za posljedice neprimjene ovih Uvjeta korištenja.

TV Studio 7 zadržava sva prava izmjene ovih Uvjeta korištenja u svako doba bez ikakve obveze prethodne najave izmjene, i nije odgovoran za bilo kakve moguće posljedice koje bi proizišle iz te izmjene. Spomenuta izmjena stupa na snagu objavljivanjem ove WEB-platforme.

TV Studio 7 zadržava pravo da prekine sadržaje kao i sve usluge koje su sastavni dio internet trgovine u svako doba bez ikakve obveze prethodne najave i nije odgovoran za bilo kakve moguće posljedice koje proizlaze iz te promjene. Spomenute promjene stupaju na snagu objavljivanjem ove internetske platforme.

U slučaju kršenja odredbi ovih Uvjeta korištenja TV Studio 7 zadržava pravo izmjene, ograničenja ili prestanka davanja usluga internetske trgovine u svako vrijeme bez prethodne najave, i da isključivo ili djelomično ili u cijelosti ograniči pristup internetskoj trgovini i pružanju određenih usluga.

TV Studio 7 nije odgovoran za bilo kakav oblik štete koja može nastati ili je na bilo koji način povezana s korištenjem usluge koja je omogućena korištenjem ove WEB-platforme, isto kao ni za bilo koju štetu, koja bi mogla nastati za korisnika ili za bilo koju treću stranu, povezanu s upotrebom ili zloupotrebom, korištenjem i sadržajem u vezi s internetskom trgovinom na WEB-platformi www.tvmedia.com

Korištenjem sadržaja WEB-platformi svaki korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju takvim korištenjem.

II. SADRŽAJ; SOFTVER; USLUGE I APLIKACIJE INTERNETSKE USLUGE

Cijeli sadržaj koji je prikazan ili se nalazi na WEB-platformi www.tvmedia.com, uključujući, ovdje nešto nedostaje ali ne ograničavajući se na objavljeni tekst, grafike, ilustracije, fotografije, audiovizualna djela, zvuk, dokumente, podatke i informacije, ne smije se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti na način suprotan ovim Uvjetima korištenja.

Sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver WEB-platforme www.tvmedia.com preko koje se vrši internetska trgovina zaštićeni su odredbama Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima, odredbama Zakona o industrijskom vlasništvu te Kaznenog zakona.

Posebno je izričito zabranjeno mijenjati, objavljivati, prenositi, prikazivati, prerađivati, kopirati ili na bilo koji drugi način iskorištavati sadržaj, vizualni identitet, aplikacije i softver WEB-platforme www.tvmedia.com, osim ako je takva mogućnost predviđena ovim Uvjetima korištenja ili je prethodno odobrena od TV Studija 7.

U slučaju neovlaštenog, nedopuštenog ili protuzakonitog korištenja bilo kojeg sadržaja (teksta, fotografija, aplikacija, softvera, audiovizualnih djela) ove WEB-platforme, TV Studio 7 zadržava pravo potraživanja ili naknade cjelokupne štete i time pokretanja građanske ili kaznene parnice pred nadležnim sudovima protiv pravne i/ili fizičke osobe koja neovlašteno koristi internetske usluge WEB-platforme www.tvmedia7.com

Kao preduvjet korištenja web-stranice vi ste suglasni da:

  • imate najmanje 18 godina.
  • ste u mogućnosti stvarati pravne obveze.
  • vam nije zakonom zabranjeno korištenje određenih usluga ili proizvoda.
  • nećete pokušavati vršiti bilo kakvu radnju na WEB-platformi za skidanje informacija kao i puštanja robota, crawlera i drugih alata za skidanje informacija.
  • će vaše korištenje WEB-platforme u svakom trenutku biti u skladu s ovim uvjetima upotrebe.
  • ćete obavljati legitimne kupovine u suglasnosti s uvjetima danim u svakoj ponudi.
  • ćete ostaviti točne informacije o sebi na bilo kojem mjestu na WEB-platformi gdje ostavljate podatke.
  • ste vi sami odgovorni za svoju lozinku i njezino čuvanje.

Svaki od korisnika je suglasan da korištenje ove WEB-platforme spada pod njegovu odgovornost i diskreciju, a TV Studio 7 ne jamči da će korištenje WEB-platforme biti neprekinuto, bez ikakvih tehničkih grešaka, uključujući sve, ali ne ograničavajući se samo na viruse i druge greške, niti jamči za vjerodostojnost i cjelovitost paketa koje nudi ili bilo kojega korisničkog sadržaja danog preko WEB-platforme.

III. KORIŠTENJE WEB-PLATFORME www.tvmedia.com – INTERNETSKE USLUGE

Zabranjeno je korištenje WEB-platforme i sadržaja, za bilo kakav posao u vezi s internetskom trgovinom koja se vrši preko WEB-platforme www.tvmedia.com, koji ni na koji način nije u suglasnosti s ovim uvjetima poslovanja.

Korisnik potvrđuje i jamči da će ovu internetsku stranicu koristiti u suglasnosti s uvjetima i svim primjenjivim zakonima i propisima, uključujući bez ograničenja sve ono što se tiče interneta, e-maila (poruka, elektronske pošte), podataka i privatnosti.

Korisnik potvrđuje i jamči da će preuzeti sadržaj koristiti isključivo na način koji je u suglasnosti s ovim uvjetima, u suprotnom takvo se korištenje smatra neovlaštenim, u kojem slučaju je TV Studio 7 ovlašten od korisnika zatražiti naknadu štete u cijelosti ili djelomično, ili mu može ograničiti pružanje usluga.

REGISTRACIJA; KORISNIČKI RAČUN

Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu pravnu osobu.

Registracijom za usluge WEB-platforme www.tvmedia.com korisnik dobiva podatke za korisnički račun – korisničko ime i lozinku. Korisnički račun se ne može prenijeti na drugu pravnu osobu ili fizičku osobu. Korisnički račun pravnih osoba može koristiti samo ovlaštena osoba pravne osobe.

Izričito je zabranjeno korištenje ili upotreba tuđih podataka kao i lažno predstavljanje u ime druge pravne osobe.

Izričito je zabranjeno davanje podataka za registraciju ili korištenje trećim osobama.

Izričito je zabranjena upotreba tuđe registracije ili korisničkog računa.

Kod kršenja odredbi ovih Uvjeta korištenja, TV Studio 7 zadržava pravo da po slobodnoj procjeni prekine registraciju bilo kojega korisničkog računa, bez obaveze za naknadu korisniku ili drugu naknadu ili naknadu štete.

OBVEZE REGISTRIRANIH KORISNIKA

U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime za dobivanje usluge ili odabrati sigurnosni kod, dostaviti važeću e-mail adresu i sve tražene podatke. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa trebaju biti cjeloviti i istiniti. Svojom registracijom korisnik prihvaća u cijelosti ove Uvjete korištenja i odgovornost za sve aktivnosti koje proizlaze iz upotrebe sadržaja i usluge internetske usluge WEB-platforme.

Korisnik je obvezan čuvati podatke svojega sigurnosnog profila i korisničkog računa, i u potpunosti je odgovoran za cjelokupnu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem svojega korisničkog računa.

OBVEZE NEREGISTRIRANOG KORISNIKA

Ukoliko korisnik koristi uslugu internetske trgovine kao neregistriran korisnik, on jamči da su svi podaci za sklapanje Ugovora o prenošenju radiodifuznog emitiranja istiniti i da prihvaća gore spomenute Uvjete korištenja.

OPĆE ODREDBE

TV Studio 7 ne smatra se odgovornim za funkcioniranje WEB-platforme u skladu s ovim Uvjetima upotrebe u slučaju kada je funkcioniranje ometeno ili odgođeno, djelomično ili u cijelosti, kao rezultat događaja ili niza događaja izazvanih (a) vremenskim nepogodama ili drugim prirodnim katastrofama ili višom silom, (b) ratom, terorizmom, građanskim neredima ili revolucijama, (c) embargom ili karantenom, (d) štrajkovima, (e) greškom ili prekidom kompjutorskog hardvera, mreže ili softvera ili (f) drugim.